Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và cải cách tiền lương
Công cụ đắc lực giúp lập, tổng hợp dự toán quỹ lương và nhu cầu cải cách tiền lương toàn địa phương
Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và cải cách tiền lương là công cụ đắc lực giúp:
Đơn vị HCSN và UBND Xã/Phường lập dự toán quỹ lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương tại đơn vị
Đơn vị chủ quản, Cơ quan Tài chính tự động tổng hợp dự toán quỹ lương, báo cáo xác định nhu cầu cải cách tiền lương toàn ngành, toàn địa bàn.
 

Mô hình gửi, nhận, tổng hợp báo cáo