Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và cải cách tiền lương
Công cụ đắc lực giúp lập, tổng hợp dự toán quỹ lương và nhu cầu cải cách tiền lương toàn địa phương

Phần mềm Tính lương, Lập dự toán và cải cách tiền lương là công cụ đắc lực giúp:

 • Đơn vị HCSN và UBND Xã/Phường lập bảng lương hàng tháng, lập dự toán quỹ lương và xác định nhu cầu cải cách tiền lương tại đơn vị.
 • Đơn vị chủ quản, Cơ quan Tài chính lập bảng lương hàng tháng tại đơn vị và tự động tổng hợp dự toán quỹ lương, báo cáo xác định nhu cầu cải cách tiền lương toàn ngành, toàn địa bàn.
 

Dành cho đơn vị trực thuộc

 • Tự động lập bảng lương hàng tháng, xác định các khoản trích nộp theo lương và thuế thu nhập cá nhân.
 • Tự động lấy danh sách cán bộ từ phần mềm kế toán và Kết nối với phần mềm kế toán để tự động lập giấy rút dự toán trả lương, bảo hiểm và hạch toán các chi phí lương.
 • Tự động lập bảng dự toán quỹ lương và báo cáo xác định được nhu cầu, nguồn chi cải cách tiền lương.
 • Cho phép gửi trực tuyến bảng dự toán quỹ lương và báo cáo xác định nhu cầu, nguồn chi cải cách tiền lương để gửi lên đơn vị chủ quản.
 • Nhanh chóng biết được kết quả thẩm định và duyệt dự toán, cải cách tiền lương thông qua internet

Dành cho đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính

 • Tự động lập bảng lương hàng tháng, xác định các khoản trích nộp theo lương và thuế thu nhập cá nhân.
 • Tự động lấy danh sách cán bộ từ phần mềm kế toán và Kết nối với phần mềm kế toán để tự động lập giấy rút dự toán trả lương, bảo hiểm và hạch toán các chi phí lương.
 • Nhận và phê duyệt báo cáo đơn vị trực thuộc nhanh chóng thông qua internet.
 • Thông báo kết quả thẩm định, duyệt dự toán, duyệt nhu cầu và nguồn chi cải cách tiền lương đơn giản, nhanh chóng cho đơn vị trực thuộc.
 • Thống kê nhanh được tình hình nộp báo cáo của ĐVTT: Tổng số đơn vị, số đơn vị đã nộp, số đơn vị chưa nộp và số báo cáo đã được phê duyệt.
 • Tự động tổng hợp báo cáo dự toán lương, xác định nhu cầu cải cách tiền lương toàn ngành, toàn địa phương nhanh chóng, chính xác, bảo mật và an toàn tuyệt đối.